بایگانی

امروز مردم لیبی در جشن و سرورند، باید دید آن ها کجا هستند، و ما کجاییم!؟۲

امروز روز سرور و شادمانی مردم لیبی است. روزی که مردم توانستد شاخ دیو و اهریمن زمان را بشکنند، و قذافی این دیوانه زنجیری را به سزای ۴۱ سال جنایت و چپاول و غارت گری اش به سزای اعمالش برسانند. آزادی و دموکراسی کشور ما نیز بستگی به همت و دلاوری جوانانمان دارد که نباید متکی به هیچ فرد و گروهی باشند.