بایگانی

زاد روز حسن مجتبی، قاتل مردم ایران بر هر آخوند مفتخور و زنباره مبارک باد۱۷

نیمه رمضان زادروز حسن مجتبی امام دوم ما امت خردباخته شیعه است. اگربگوییم آخوندها فرزندان راستین حسن مجتبی هستند، به گزاف نگفته ایم. زیرا آنان از دیدگاه هوسبازی و شهوت رانی، مال دوستی، ثروت اندوزی، خیانت، جنایت و آدم کشی، دست کمی از جد بزرگوارشان امام حسن ندارند و گهگاهی نیز کمی جلوترند.