بایگانی

آقای رضا پهلوی، شما پیش از هراقدام سیاسی نیاز به یک خانه تکانی دارید۴۰

بی تردید تلاش شاهزاده رضا پهلوی در چالش و مبارزه با رژیم ضد مردمی اسلامی در خور ستایش است. ولی نگارنده و همکاران گروه ما بر این باوریم که شاهزاده با امکانات گسترده و فراوانی که در اختیار خود داشت، می توانست سالیانی پیش، پیشگام پیروزمندانه آزادی بخش میهنمان باشد.