بایگانی

آیا پدری که زبان در دهان دخترش می گذارد، می تواند پیام آوری از جانب خدا باشد؟۱۴۱

اگر اللهی وجود داشته باشد و محمد با این کارنامه سیاه اخلاقی اش فرستاده او باشد و الله محمد هوسران را برای هدایت انسان ها به سوی رستگاری و سعادت انتخاب کرده باشد، باید به سلامت ذهنی آن الله شک کرد و او را یافت و هر چه زودتر در یک تیمارستان بستری کرد.