بایگانی

آش دیگری که دولتمردان آمریکایی با همکاری مریم رجوی برایمان پختند ۱۱

تلاش ضد ایرانی مریم رجوی در یکی از مقاله های پیشین چگونگی دخالت دولت آمریکادر سرنوشت کشورمان را به تفصیل نوشتیم و دعوت مریم رجوی وصله ناچسب و ناموزون با آینده کشورمان را به نگارش در آوردیم. آقای مسعود رجوی با گذشته خیانت بارخود به دنبال آنست که رژیم آخوندی دیگری مشابه رژیم کنونی در ایران برپا کند.

چرا شورایِ ملی نباید از کشورهایِ خارجی و یا یک سرمایه دار، کمکِ مالی دریافت کند؟۱۰

تامین پول برای برگزاری اجلاس شورای ملی، پاشنه آشیل این شورا است؛ چه آنکه اگر از کشورهای خارجی کمک بگیرد، دیگر مستقل نخواهد بود و اگر از یک اسپانسر به عنوان سرمایه گذار بپذیرد، تا اَبد در زیر دین آن سرمایه گذار باقی خواهد ماند و زمینه فساد فراهم می شود.