بایگانی

با افکار طلایی امام جعفر صادق، و زندگی فقیرانه پیشوایان دین اسلام آشنا شوید۱۰۷

امام جعفر صادق می گوید: «هیچ عمل نیکی نزد خداوند بهتر و ثوابش زیادتر از دادن پول به امام نیست.! یک درهم که به امام برسد بهتر از دو میلیون درهمیست که در راه خیر دیگر صرف شود. من در حالی که ثروتم از تمام اهالی مدینه بیشتر است، باز هم از شما پول میگیرم زیرا هدفم این است که شما پاکیزه شوید.!"