بایگانی

نسرین ستوده؛ شیر زَنی که سَمبُلِ آزادگی، شرافت و پایداری است۷

نسرین ستوده با دلاوری، پایداری و از خود گذشتگی اش به آزادگی و انسانیت و شرافت معنا بخشیده و بدان واژه ها جان و عُمق داده است. ستوده در نامه اش به رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی می نویسد:"خوشحالم از اینکه طول زندان خودم از طول زندان تمام موکلینم بیشتر است..."

شیرین عبادی جاسوس رژیم، یا ژاندارک ایران؟۴۶

ژاندارک دختری از دهکده کوچک فرانسه در قرن ۱۵ بنا به اعتقاد دینی خود پرچم کشورش را بدوش کشید، انگلیسی ها را از شهرها بیرون راند. ولی شیرین بانوی مابه عنوان زن مسلمان، دریافت جایزه صلح خود را تنها در آزادی زندانیان کوآن تنمو می داند وبس. آنچه را شیرین بانو انجام داده، آب به آسیاب رژیم ریختن بوده است.