بایگانی

آیت الله مسواک یزدی می گوید که «بنده»، همیشه از خوف الله ترسان است۷

آیت الله مسواک یزدی، کارچاق کن ولی وقیح، اطاعت از او را اطاعت از الله می داند. او می گوید «بنده»، شبانه روز از ترس الله درخوف و هراسان است، و مؤمنین از ترس الله، عموماً شب ها را بیدار می مانند. شیطان نیز که ملک الله است، همواره مسلمانان را گمراه می کند.