بایگانی

اَندر اَحوالِ انتصاباتِ رژیم و قصه تَلخ جامعه ای که حافظه تاریخی ندارد!۱

چون نیک بنگریم ما مردمی فراموشکاریم که هَمه چیز را به سرعت از یاد بُرده، گذشته مان را از دست داده و مُدام در حال تکرار تاریخیم و گویا این مصیبت فرهنگی و تراژدی اجتماعی هرگز تمام نشده و مردمان ایران زمین محکوم به تکرار دوباره، چند باره و حتی دَه باره تمامی اشتباهات گذشته خود و نیاکان شان هستند.

یکی از دلایل زن ستیزی مسلمانان، تُهی بودن اسلام از عشق به بانوان است۲۴

در تاریخ صدر اسلام و بعد از آن، هیچگاه یکی از سران و بزرگان مسلمان نسبت به زن، جز شهوت و هوس و احساسات جنسی، حس دیگری نداشته است. در اسلام ناب محمدی، زنان به قدری پست و ناچیز شمرده شده اند که مردان مسلمان، بانوان را حتی لایق عشق ورزیدن نمی دانند؛ چرا که نگاه مردان مسلمان به هر زنی، نگاهی ابزاری است.

چرا باید اسلام را نقد کرد و مورد پرسش و کنکاش قرار داد؟۴

هم وطن ایرانی که پس افکند هزار و چهارصد سال حضور آیین و مسلک پلشت و انسان ستیزی به نام اسلام در جامعه میهن است، امروز منتظر خردورزی من و شماست تا با پا نهادن در راه بزرگان این مرز و و بوم، به منظور گشودن پنجره های حققیت بر روی مردمان ایران زمین از افتادن آنان به دام این مکتب آلوده جلوگیری کنیم.

باردیگر فرهنگ سپاسگزاری از خدمات افراد فرهیخته در جامعه زنده می شود که موجب خرسندی است۴

همینکه فریدون فرخ زاد به اصطلاح شومن هرزه، هم جنس باز، و مزدور غرب به دست آدم خوران ولی وقیح کشته شد او را قهرمان ملی . و میهن پرست نامیدند. این این یک تراژدی و تضاد فرهنگی ماست. ما زنده ها را فراموش نموده، ولی مرده پرستی می کنیم. قهرمانان ما در زندان زیر شکنجه می پوسند ولی پس از مرگ بیاد می آوریم.