بایگانی

شما بگویید : خود سوزی مبارزه است، و یا زندگی ؟۰

اگر ستار با فشار روانی کشته شده چرا کفنش خونی بود؟. چرا جنازه را به خودمان تحویل ندادند؟. چرا وقتی دامادمان می‌خواست روی جنازه را ببیند دستش را می‌گیرند؟. چرا تهدیدمان می‌کردند؟. چرا من را بردند و به زور و تهدید رضایت اجباری گرفتند؟. چرا من را تهدید می‌کردند و می‌گفتند سحر دخترت را هم نمی‌بینی؟. باز تاکید می‌کنم ستار زیر شکنجه کشته شده است و چقدر خوب است در راه ستار رفتن." با چهره تنی چند از قربانیان آخوند در قصابخانه کهریزک آشنا شوید. کوتاه آمدن و نادیده گرفتن ما از کشتارهای رژیم، مانند کشتن این چند جوان در زندان کهریزک، رژیم را گستاخ تر و بیباک تر می سازد که دست به جنایت های بیشتر و بزرگتری بزند. با چهره تنی چند از قربانیان آخوند در قصابخانه کهریزک آشنا شوید. کوتاه آمدن و نادیده گرفتن ما از کشتارهای رژیم، مانند کشتن این چند جوان در زندان کهریزک، رژیم را گستاخ تر و بیباک تر می سازد که دست به جنایت های بیشتر و بزرگتری بزند. چقدر خوب است در راه ستار رفتن این سخن زیبای مادر ستار است.درود به مادری که امروز پرچمش کفن خونین پسرش است. کاوه آهنگر برای ما اوست.اگر او برود کاوه دیگری با درفش کاویانی دیگری می آید. تنها راه نجات از ضحاک جنگ با او بود.بیشترین خطر برای این رژیم کسانی هستند که چیزی برای از دست دادن ندارند