بایگانی

مجازات شلاق و سنگسار برای لخت شدن امینه دختر تونسی۹

سانه های جهان از لخت شدن دختری از تونس و حکم سنگسار رهبران مذهبی آن خبر می دهند. آمنه دختر جوان تونسی به عنوان اعتراض به قوانین ضد انسانی شریعت و دفاع از حقوق زنان در کشورش نیم تنه خود را برهنه نموده، بر روی آن می نویسد: "تن من برای خودم و به خودم تعلق دارد و وسیله آبرو و افتخار فرد دیگری نیست".