بایگانی

شما بگویید؛ آیا مملکت و مردم باید فدای سر آخوند شوند، ویا آخوند فدای آنها؟۱

گرچه آخوند، فریبکار و حیله گر است و خود را در تاریخ کشورمان سربه زیر و مردمی نشان داده، ولی حقیقت آنست که در دوران گذشته هم دم خروس از جیب گشاد این طبقه مفتخور و کلاهبردار پیدا بود. سوای شماری آخوندهای دهات ایران آخوندهای شهری و جایگاههای مذهبی در فتنه گری و گول زدن مردم ساده دل شناخته شده بودند.