بایگانی

خیزش بزرگ بختیاری ها، و سکوت همیشگی و بی تفاوتی دیگر افراد میهن۷

تفرقه ملت، پیروزی رژیم رژیم اسلامی، سوار بر اسب تفرقه و پراکندگی ملت همچنان شتابان می تازد و کسی را یارای رسیدن به او نیست. "تفرقه بیانداز و حکومت کن"، شعار این رژیم بوده و هست. تا زمانی که رژیم مزدورانی در درون و بیرون کشور دارد، بی پروا و با گستاخی همه چیز و همه کس را می سوزاند و خاکستر می کند.