بایگانی

بانو سیمین بهبهانی، ستاره درخشان غزل و آزادگی۹

سیمین بهبهانی نویسنده و غزل‌ سرای معاصر میهنمان است. این بانوی بزرگوار، مادری دلسوز برای همه رنج های مردم عصر ماست و اشعارش نفس آتشین، هموطنانش در جستجوی جرعه ای آزادیست. سیمین هنرمند یست که هرگز از جلادان حکومت های مذهبی و مستبد نهراسید و در پیشاپیش اعتراضات مردمی آغوش بر روی خطرات گشود.