بایگانی

رفتن بانکی مون به تهران جز تأیید رژیم چیزی نیست۷

سازمان ملل، در حقیقت «سازمان دول متحد» است که به غلط نام ملل را به خود گرفته است. این سازمان به ملت ها کار ندارد و از دولت های خودکامه و غارتگر دستور می گیرد. ما در مدت ۳۳ سال گذشته دیدیم که این سازمان شاهد جنایت های بیشمار رژیم اسلامی علیه مردم بود ولی کاری انجام نداد، و یا از پیش نبرد.