بایگانی

باسیاست خصمانه خامنه ای شاه دیگر قاجار، کردستان عزیزمان را از دست خواهیم داد۴

تا زمانی که سرنوشت کشورمان در دست یک دیکتاتور نفهم و خودکامه بوده و ملت کمترین سهمی در تصمیم گیری و اداره آن نداشته باشند باید انتظار فروپاشی آن کشور را داشت. تصمیم گیری یک جانبه و دخالت نداشتن مردم در حفظ و حراست کشور در زمان یزدگرد سوم راه نفوذ عرب وحشی بیابانگردبه درون مرزهای ایران را بازکرد.

ما ملتی هستیم که به سواری دادن عادت کرده ایم۸

تاریخ سیاه و تاریک و خون آلود کشورمان حکایت دارد از سستی، بی ارادگی، کوتاه آمدن و تسلیم شدن نیاکان ما از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون. اگر در گذشته شاه مقتدر و لایقی بر سر کار بود، می توانست دشمنان را از خاک ایران راند. درچنین شرایطی مردم عادی شهر و ده، کوچه و خیابان، نیز همراه و همگام با رژیم بوده اند.

آقای خامنه ای، هرگونه چشم پوشی از مالکیت جزایر ایران خیانتی بزرگ، و گناهی نابخشودنی است۴

شایعه کوتاه آمدن رژیم اسلامی رژیم اسلامی با فرستادن ظریف به کشورهای خلیج فارس و گفتار او در باره سه جزیره می تواند نشان ضعف و ناتوانی و عقب نشینی رژیم ایران باشد. آنها ممکن به طور پنهانی بدون موافقت مردم و تصویب مجلس برای بقای رژیم و کسب حمایت عربها دست به این خیانت بزرگ بزنند و جزایر را بباد دهند.

مابا همه وجودمان از شاخاب پارس و دریای خزر آب های سرزمینمان پاسداری می کنیم۱۸

تاریخ چند هزار ساله ایران نشان می دهد که همواره پادشاهان میهن دوست و فداکار، و مردم باغیرت با نبودن راه شوسه و دشواری های دیگر، از آبهای کشور پاسداری نمودند. نقشه های زیادی از دوران باستان در موزه ها و کتابخانه ها وجود دارد که همگی نام شاخاب پارس و یا دریای پارس Persian Golf بر روی آنها دیده می شود.

حمله به سفارت انگلیس، لکه ننگ دیگری بر دامن هر ایرانی، و ثبت در تاریخ کشورهای دیگر جهان۱۱

مزدوران و چاقو کشان رژیم افسار گسیخته مانند دزدان و قاتلان روز روشن از دیوار سفارت انگلیس بالارفته به غارتگری پرداختند. رژیمی که باید حافظ جان مردم باشد، بلای جان و دزد ناموس مردم شده. رژیمی که باید نگهبان و محافظ سفارت خانه کشورها بوده، خود دزد و غارتگر سفارتخانه ها شده.

دریاچه ارومیه، یاد آور شکست همیشگی دولت عثمانی از سپاه شاه عباس بزرگ۸

در سال ۱۵۹۰ عثمانی ها شهرهای تبریز، شیروان و ایالات گرجستان و لرستان را تصرف، و بدنبال فتح کامل ایران به صورت یکی از ایالات خود بودند. در سال ۱۶۰۳ شاه عباس بزرگ در کنار دریاچه ارومیه به جنگ با عثمانی ها پرداخت و تا سال ۱۶۲۳ با دادن شکست های متوالی آنان را برای همیشه از خیال تصرف به ایران باز داشت.

باسلام و صلوات، کوتاه آمدن، و تسلیم شدن هرگز به آزادی نخواهیم رسید۴

تاریخ، ملت ایران را مظلوم خطاب کرده است. مظلوم بودن، یک نوع تسلیم پذیری است. تسلیم هم نشانه شکست و از دست دادن حق و حقوق فردی و اجتماعی می باشد. اگر ملت ایران در همه این یورش و تهاجم ها معتقد بود و می گفت؛ «مرگ یک بار، شیون یک بار»، هرگز بیگانه ای را بر سرنوشت خانه و کاشانه اش سوار و مسلط نمی کرد.