بایگانی

دکتر مصطفی بادکوبه ای چکامه سرای میهنی از بند دیوان آزاد شد۱

با مسرت و شادمانی آگاهی یافتیم که آقای مصطفی بادکوبه ای چکامه سرای میهنی از بند دیوان و جنایتکاران رهایی یافته است. از آنجا که رژیم کنونی یک رژیم بی فرهنگ و بیگانه پرست است، تاکنون فرزندان نیک سرست و اندیشمند کشورمان در آرامش نبوده و امنیت نداشته اند.دستگیری و شکنجه آقای بادکوبه ای از این نمونه است.