بایگانی

فیلم آرگو حقیقت تلخی از جنایت رژیم، وحشیگری ما ایرانیان است۹

با بررسی تاریخ در می یابیم گروههایی میهن و جایگاه خود را ترک نمودند و در ایران جایگزین شدند و کمتر گروهی دیده شده که در پی بازگشت به میهن خود باشند. این را باید از میهمان دوستی و روش نرم و ملایم ایرانیان دانست. زیرا ایرانیان بر مبنای "پندار، گفتار، و کردار نیک" با بیگانگان رفتاری مهربان داشته اند.