بایگانی

طرح پرچم روی شلوار چسبان و مشروبات الکلی، با شرافت تر از پرچم روی شانه لباس شخصی هاست۲

پرچم هر کشور نشانه اقتدار، آرمان ها، قهرمانی ها و آمیخته ای از روحیه فرهنگی و باورهای مردم آن کشور می باشد. اینکه شوربختانه پرچم زیبای کشور ما با آرم سیک های هندی و کلمات عربی آمیخته. به دلیل حضور حکومتی غاصب و ضد ایرانی است که حتی مظهر اقتدار و نشان ایران زمین را محترم ندانسته است.