بایگانی

فاطی کماندوها، خشم و نفرت قرون وسطی و خواهران روحانی عشق و محبت را برگزیدند۷

رژیم ایران چهره واقعی وحشتناک و جنایتکارانه حکومت مذهبی را در این سه دهه به وضوح به تصویر کشید. در حکومت های سکولار به دلیل وجود قوانین انسانی و تضاد این قوانین با قوانین بدوی و غیر انسانی مذهبی، دست مذهبیون در اجرای جنایتکارانه ترین قوانین به نام قانون خدا و مذهب، کوتاه می گردد.