بایگانی

استیضاح وزیر علوم نشانه پرده پوشی و پشت پازدن رژیم به حقیقت های جامعه است۲

سرپوش گذاشتن بر روی حقیقت های جامعه، مبارزه و سرکوبی استادان دانشگاهها، و به کار گرفتن تنی چند از استاد نماهای مزدور بی سواد، برنامه سه دهه گذشته رژیم ولایت فقیه بوده است. با تصفیه استادان باسواد و گماردن افرادی چاپلوس و بی سواد به جای آنان، روز به روز از اهمیت و کیفیت دانشگاههای کشور کاسته شد