بایگانی

با مشاهده این همه فساد در مجلس و نمایندگانش ، چگونه مردم پای صندوق می روند؟۴

اصطبلی که پر از بوی گند رشوه و رانت است اصطبل جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای است از فاسد ترین و جنایتکار ترین چاپلوسان! و مجلس عصاره خود رژیم است!. با مطالعه اخبار مجلس انواع قانون ستیزی، رشوه گیری و امتیاز فروشی را می توان دید. جرمهایی که در کشورهای دیگر مجرم را به استعفا و زندان وامی دارد.