بایگانی

آیا پاسخ شاهزاده به پرسش های گزارشگر بی بی سی نشانه سیاست بازی وی بود یا درماندگی اش؟۱۴

آقای استیفن ساکر گزارش گر بی بی سی با شاهزاده گفتگویی داشت که ناشی از طفره رفتن و سفسطه شاهزاده است. آنان که به این مصاحبه گوش فراداده اند، گزارش گر را فردی آزاد، درست اندیش، کارکشته، و راستگو می دانند. پرسش های وی نشان دهنده آگاهی ژرف او و شناخت درستی است که از طبیعت متظاهر و خوش رنگ شاهزاده بود.

کودتای ۲۸ مرداد، گامی در سرکوبی آزادی خواهان، و روی کار آمدن رژیم اسلامی۶

از کودتای ۲۸ مرداد به مدت ۲۵ سال سکوت مرگباری بر همه جای میهنمان حکمفرما شد. کسی را یارای انتقاد ساده نبود. هم چیز زیر سبیل آریامهر می چرخید. خودخواهی شاه و سلطت طلبها، خود فروختگی کمونیستها و روحانیون مرتجع و عقب افتاده، باعث شد که این کودتا شکل بگیرد و ایران را به یک دوره از دیکتاتوری نظامی ببرد،

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران – بخش چهارم۵۸

شاهزاده درگفتگو با مجله فوکوس مطالب نادرستی بیان داشت که مورد انتقاد گروهی از هم میهنان چون محمد امینی و بهرام مشیری قرار گرفت. نگارنده زندگی سیاسی دودمان پهلوی را زیر ذره بین گذاشته، تا چیزی از مردم ایران پنهان نماند. در بخش های ۱-۳ به چند گفتار نادرست شاهزاده پاسخ داده شد. دنباله در بخش های دیگر

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران – بخش نخست۴۲

شاهزاده پهلوی که نام شاهزاده را کماکان به یدک می کشد، گهگاه در سر بزنگاه از تاریکی بیرون آمده سخنرانی جانانه ای برپا می کند، و بدین وسیله وظیفه ملی و میهنی خود را به پایان می رساند. به راستی این شاهزاده تا چه اندازه برای نجات میهن تا کنون جان خود را در خطر و آماج پیامدهای ناگوار و سخت گذاشته است!.

چه باید کرد تا به یک همبستگی و اتحاد ملی رسید؟ آیا راههایی هست، و اگر هست، آن ها کدامند؟۶۸

تا زمانی که رهبران جنبش سبز رسماً به دنبال افکار و سیاست پیشین خود مبنی بر انتخاب رنگ سبز که بار مذهبی دارد، و نگاهداشتن رژیم اسلامی و قانون اساسی آن باشند، اکثریت مردم ایران دلسرد و بی علاقه بوده، و در تظاهرات شرکت نخواهند نمود. در نتیجه بدون همآهنگی مردمی، انقلاب محکوم به شکست است.