بایگانی

گذرنامه بی اعتبار و کاغذ پاره ایرانی، معرف رژیم ضد ایرانی حاکم بر کشورمان۸

گذرنامه معرف چیست؟- گذرنامه ظاهراً نام و مشخصات یک فرد را در بر می گیرد، ولی در حقیقت شناسنامه و معرف حکومت کشوری است که در آن جا صادر شده است. به گفته دیگر؛ اعتبار و ارزش یک گذرنامه، نشان دهنده اعتبار یک کشور و حاکمان بر آنست. دادن گذرنامه بی ارزش ایرانی به دست مزداران سوای خفت و سرشکستگی نیست.