بایگانی

تراژدی شصت و هفت ؛جنایتی به ابعادی بیکران، که به باد فراموشی سپرده شد۸

کشتار ۶۷ در زندان ها به دلایل زیر بود: ۱- وجود تعداد فراوان زندانی سیاسی در زندان ها. ۲- ترس از بازدید نمایندگان جهانی حقوق بشر از زندان ها. ۳- اعتراضات آیت الله منتظری ۴- ترس از تکرار حمله ای مانند«فروغ جاویدان مجاهدین. ۵- گرانی مقامات عالی حکومتی از مرگ خمینی و وجود لشگر عظیم اسیران و زندانیان.