بایگانی

مردم فرانسه با اتحاد و همبستگی اشان جاودانه تاریخ و موجب افتخار جهانیانند۱۰

شکست تاریخی ملت ها ملت هایی که با یکدیگر همدردی و اتحاد داشته، در برابر هرگونه تجاوز و یورشی ایستادگی و از خود دفاع نمودند. رومان ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها نمونه هایی از ملت های زنده اند.ولی ملت های سربه زیر، آرام و تکرو مانند ایران و هندوستان نتوانسته اند در لحظات حساس تاریخی از خود دفاع کنند