بایگانی

از فَرط بی تَفاوتی ایرانیان، مام میهن به قَهقرا می رود!۴

این فرجامِ تلخی که برای ما رقم خورده و این مصیبتی که گریبانِ ملت مان را گرفته، همه این فقر، بیچارگی، درماندگی و آوارگی ایرانیان، تمامن از بی تفاوتی و بی خیالی مردمان سَر چشمه میگیرد؛ در کجای تاریخ، مردمانی را می شناسید که هر روز، بیشتر از روزِ پیش در خون فرو رفته و دَم بر نیاورده باشند؟

روضه خوان ۵ تومانی با بیشرمی، معاشرت با پیروان بهائی و انتقاد از جنایتکاران رژیم را ممنوع اعلام کرد۲

تجربه نشان می دهد هرزمانی که ملت به پاخاست و رژیم ضد انسانی ولایت فقیه را در تنگنا قرار داد، آخوند عقب نشینی نمود، ولی هرگاه مردم کوتاه آمدند، و یا ناآگاهانه به ساز رژیم رقصیدند، سردمداران رژیم، مانند سگ هار، پرخاش کنان، روز روشن را بر همگان چون شب تار سیاه و تیره و تار ساختند.

رفسنجانی، بیشرمانه انتخابات فرمایشی را دموکراتی ترین در جهان می داند۲

این گفتار چندش آور و ادعای پوچ از رفسنجانی پس از انتخابات است. گویا این بابا مردم ایران را احمق به شمار آورده است. در کشور آخوند زده که همه چیز و در همه جا باید با موافقت آخوند انجام گردد، بحث آزادی و دموکراسی عوام فریبانه است. آخوند که خود با افکار ضد انسانی بزرگ شده چگونه دم از دموکراسی می زند.؟

هدف انقلاب سبز چه بود؟ کمک به آزادی مردم، یا کمک به بقای رژیم؟۲۳

داستان غم انگیز مرده پرستی و بت سازی دوباره در ایران شکل گرفت و از نکته ی اصلی که همانا کشته شدگان روز عاشورای ۸۸ بود، طفره رفته، آن را به باد فراموشی سپردند. انگار همین دیروز بود که شهرام ها و محمد ها و امیر ها را از روی پل به پایین انداختند و یا با ماشین از از روی تن خسته اشان گذراندند.