بایگانی

زن ستیزی و اهانت به بانوان، در پوشاندن جامه زنانه به یک متهم کرد۳

گذشته ازآن که نیروی بدنی برتر مردان، در این جهان پرخشونت و طبیعت بی رحم، موجب ظلم بی رویه و ستمگری آنان نسبت به زنان شده، زن ستیزی اسلام و ستمگری آخوند نیز داستانی جداگانه دارد. تا کنون قوانین اجتماعی و سیاسی کشورهای گوناگون، به ویژه کشورهای جهان سوم، بیشتر به نفع مردان نوشته و به اجراء درآمده است.