بایگانی

ایرانی نماهایی که به زیارت کعبه می روند از سلمان فارسی خائن تر و پست ترند۲

ایرانی نماهای تازی صفت بیشماری هر ساله برای رفتن و زیارت کردن بت خانه سابق و خانه الله امروز، سر و دست می شکنند و پول هنگفت زیادی را دو دستی، با گردنی خم تقدیم پادشاه عربستان می کنند تا اعراب در اروپا و آمریکا بهتر بتوانند قمار بازی کنند و در دیسکوهای گران تری حضور یابند ویا حرمسرا برپا کنند.