بایگانی

دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، رویای دست یافتی برای ایران است۰

خون آزادی خواهان ایرانی، از ستارخان گرفته تا دهخدا، از ملک الشعرای بهار گرفته تا بختیار، همچنان می جوشد و همچنان جوانان آگاه، تربیت میکند و به میانه میدان می فرستد. البته که جوانان ایرانی، در سال ۲۰۱۳، دست به خشونت نمی زنند، اما این به معنای این نیست که حاضر نیستند برای رسیدن به آزادی هزنیه دهند.