بایگانی

شرکت مَردم در انتصاباتِ پیش رو یَعنی عَدم آمادگی شان بَرای آزادی!۱

تحریم فعال انتخابات یعنی عدم حضور مردم پای صندوق های رأی و این پیروزی بزرگ مساوی است با بی آبرو و بی اعتبار نمودن رژیم اسلامی در پیشگاه سایر ملل دنیا و نتیجه آن همکاری بیشتر کشورهای پر قدرت غربی با یک آلترناتیو سکولار دموکرات در راستای براندازی حکومتِ ملایان و برقراری یک انتخاباتِ آزاد است.

وزیر به اصطلاح علوم، فرصت طلب و مزدوری که برنامه اش به لجن کشیدن دانشگاه است۳

کامران دانشجو خود را فارغ التحصیل انستیتو سلطنتی علوم و تکنولوژی منچستر دانسته که وجود خارجی ندرد. این آقا با فرصت طلبی و شارلاتانی دستور کشتن سلمان رشدی به وسیله خمینی را بهانه قرار داده به ایران می آید و شروع به دزدی و غارتگری می کند و پست هایی را می گیرد که کمترین شایستگی آن ها را نداشته است.

مجتبی خامنه ای ابر جنایتکاری که از نو باید شناخت۳۷

تنها یک قلم دزدی این مجتبی خان ۱۶۰۰ میلیون پوند است که در بانک های انگلیس ذخیره شده و گویا دولت انگلیس به تصرف آن بی علاقه نیست. خوبست آقای حمید رضا فروزنفر نوه خواهر گرامی ولی وقیح بفرمایند در حساب های بانک خودشان در اروپا چه اندوخته ای دارند؟