بایگانی

خیانت بیشمار آخوندها، از فرو پاشی کشور با سقوط صفوی، دوران قاجارها، تا بیراهه کشاندن انقلاب ۵۷۱۶

آخوندها با وقاحت و بی شرمی، خود را همیشه طرفدار مردم ایران نشان می دادند. همین امر موجب گردید که مردم ایران از باطن پلید و زشت این جنایتکاران پی نبرند و آنان را مردمی به شمار آورند. آخوندها با نفوذ در دربار شاهان، موجبات فروپاشی دودمان صفوی، پاره پاره شدن ایران در دوران قاجاریه، و جنایات اخیر شدند.