بایگانی

میرزا رضا کرمانی کی بود، بر سر دلاوران پادگان نوژه چه آمد؟۱۶

افسران جانباز پادگان نوژه برای سرکوبی رژیم جهل و جنایت به پا خاستند، ولی بدبختانه مزدوری از رژیم، برنامه هایشان را برملا ساخت، و موجب شکنجه و اعدام همه آنان شد. میهن ما هم اکنون به اینگونه افسران، و یا میرزا رضا کرمانی دیگری نیاز دارد، که شر آخوند ۵ تومانی مشهدی را کم کرده، او را به جهنم فرستند.