بایگانی

هندوستان هم ماهواره ای به مریخ فرستاد ولی ما هنوز گرفتار عزای مرگ حسین تازی ایم۴

روز سه شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۳، فضاپیمای هندوستان که برای ساختن آن مبلغ ناچیز و باور نکردنی ۴۵ میلیون پوند (۷۲ میلیون دلار) هزینه برداشته، از پایگاه ساتیش دهاوان (Satish Dhawan) از کناره خاوری آن کشور به سوی مریخ پرتاب شد. گفته می شود که این فضاپیما راه ۷۸۰ میلیون کیلومتر را مدت ۲۹۹ روز خواهد پیمود. از آنچه گذشت گرچه موجب خرسندی هر انسان خردمند به این موفقیت و پیروزی بزرگ هندوستان خواهد بود، ولی برای ما ایرانیان باعث نهایت شرمساری و اندوه است که کشورمان گرفتار زالوهایی شده که کمترین سواد و بهره علمی نداشته، و هدفی جز غارتگری و چپاول خود در پیش نگرفته اند.

حیات در ماه های سیاره های مشتری و کیوان: حیات فرازمینی به زبان ساده – بخش سوم۴

انسلادوس یکی از ماه های سیاره ی کیوان و از نظر بزرگی ششمین ماه این سیاره است. چیزی که به شگفتی این ماه و احتمال زیست در آن افزود یافتن یخ فشان در سفر کاوشگر کاسینی به سال ٢٠٠٥ بود. کاوشگر کاسینی که از٥٢ کیلومتری سطح این ماه عبور کرده بود عکس های بسیار شفافی از این پدیده در اختیار دانشمندان قرار داد.

حیات مریخی و حیات در شهاب سنگ ها :حیات فرازمینی به زبان ساده – بخش دوم۰

از تصورات افسانه گونه و عامیانه ی پیشینیان درباره ی وجود موجودات مریخی بگذریم، در دهه ی گذشته این سیاره ی سرخ مرکز توجه بسیاری از دانشمندان بوده است. وجود آب در قطب های بهرام (مریخ)، وجود آبراه ها و ترکیب خاکی بهرام (مریخ) همه و همه نشان از دارا بودن شرایط حیات در دوره ی از عمر این سیاره را دارد.

حیات فرازمینی به زبان ساده – بخش نخست۵

دانش کیهان شناسی در دو دهه ی اخیر به جایی رسیده که بیان کند: بر خلاف تصور عامه مردم تشکیل حیات در سیاره های دیگر از دیدگاه دانش "کیهان شناسیِ زیستی" چیز عجیب و بعیدی نیست. نخست اینکه حیات زمینی از فراوان ترین ملکول های کیهانی یعنی کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و آب تشکیل شده است.

فرود آمدن کاوشگر کنجکاو، جداشده از فضا پیما، بر سطح کره مریخ۰

امروز ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ در ساعت۶:۳۱ بامداد به وقت اروپا خودرو فضا پیما به نام "خودرو کنجکاو" طبق برنامه پیش بینی شده بر سطح کره مریخ نشست. این خود رو متحرک می تواند در ضمن پیشروی در نقاط پست و بلند، از سنگ و خاک کره مریخ پس از نمونه برداری، آزمایش کرده و جزئیات ساختار آن خاک را به زمین گزارش دهد.