بایگانی

شماری از زنان نامدار ایران۳

درکنار تمام سانسورها و حذف شدن ها و نهی شدن ها زنان بسیاری بوده اند که تاریخ مان مدیون شان است و در نهایت بی رحمی درتاریخ نگاری هم سانسور میشوند، کتابها کمتر به آنان میپردازند و در حذف نام آنها از هیچ کوششی دریغ نمی شود. همانطور که تاریخ گواهی داده است ، سرزمین ایران سرای زنان دلاور و بزرگی بوده و هست که در تنگناها جانشان را برای ایران فدا نموده اند و با وجود همه تبعیضها و مرد سالاری جامعه بیمار ، توانسته اند در بدترین شرایط به کمک میهن زخم خورده خویش بیایند. به امید آزادی تمامی زنان

میرزا رضا کرمانی کی بود، بر سر دلاوران پادگان نوژه چه آمد؟۱۶

افسران جانباز پادگان نوژه برای سرکوبی رژیم جهل و جنایت به پا خاستند، ولی بدبختانه مزدوری از رژیم، برنامه هایشان را برملا ساخت، و موجب شکنجه و اعدام همه آنان شد. میهن ما هم اکنون به اینگونه افسران، و یا میرزا رضا کرمانی دیگری نیاز دارد، که شر آخوند ۵ تومانی مشهدی را کم کرده، او را به جهنم فرستند.