بایگانی

بیت الله عباس پور و کارشناسی ۷۸ میلیون پزشک در ایران۵

واسکولیت یک بیماری خود ایمنی است که کاملاً اتفاقی است . علت واسکولیت همانند اکثر آلرژیها و بیماریهای خود ایمنی تنها یک اتفاق و بد شانسی بیمار است. هیچ دانشمند و پزشک متخصصی نمی تواند ادعا کند که مصرف مکملهای پروتئین و هورمونهای کنترل کننده ی سوخت و ساز بدن کوچکترین ارتباط را با این بیماری دارد. اما «ما می دانیم!»

باردیگر فرهنگ سپاسگزاری از خدمات افراد فرهیخته در جامعه زنده می شود که موجب خرسندی است۴

همینکه فریدون فرخ زاد به اصطلاح شومن هرزه، هم جنس باز، و مزدور غرب به دست آدم خوران ولی وقیح کشته شد او را قهرمان ملی . و میهن پرست نامیدند. این این یک تراژدی و تضاد فرهنگی ماست. ما زنده ها را فراموش نموده، ولی مرده پرستی می کنیم. قهرمانان ما در زندان زیر شکنجه می پوسند ولی پس از مرگ بیاد می آوریم.