بایگانی

و خداوند زمین و آسمان را در ۶ روز آفرید۵

و خداوند زمین و آسمان را در۶ روز آفرید و الله بزرگ ما، نماینده برحق خود ملا خاگینه ای را فراموش نکرد. بلکه، به امت خود امرفرمود تا در روز هفتم، نمازهای جمعه را برگزار کنند، و به گفتار نغز و سراپا حکمت و دانش ولی وقیح و پیش تازان تازی نژاد دین بر روی منبرها گوش فرادهند.