بایگانی

آیا خدایی هستد، اگر هست کجاست، و چرا ما به او نیاز داریم؟ – بخش دوم۳۰

در بخش نخست دلیل پیدایش خدایان و پیامبران را که بر اساس نیازهای مادی و روانی انسان بود شرح دادیم، در این جا بررسی می شود که پیامبران و خدایان ساخته و پرداخته ما چه کسانی بودند؟. بحث مهمتر آن که دین اسلام چگونه پیدا شد و بشر را این چنین در خرافات فرو برد و دکان مفتخوری برای آخوند شارلاتان باز نمود؟.