بایگانی

مجتبی خامنه ای ابر جنایتکاری که از نو باید شناخت۳۷

تنها یک قلم دزدی این مجتبی خان ۱۶۰۰ میلیون پوند است که در بانک های انگلیس ذخیره شده و گویا دولت انگلیس به تصرف آن بی علاقه نیست. خوبست آقای حمید رضا فروزنفر نوه خواهر گرامی ولی وقیح بفرمایند در حساب های بانک خودشان در اروپا چه اندوخته ای دارند؟