بایگانی

پهلوان علی کریمی، چهره خوب تمام روزها و هفته های پارازیتی مملکت ماست۵

وجود علی کریمی در چنین دور و زمانه ای همچون دُری نایاب و او برای جامعه ایران زمین، همچون گوهری کمیاب، ارزشمند و گرامی است و باید به هر طریق و روشی که می توان، از او و فعالیت های انسانی اش تقدیر و سپاسگزاری به عمل آید. این ها تنها گوشه هایی از میزان جوانمردی و بزرگواری پهلوان علی کریمی است،