بایگانی

تراژدی کشورمان، هردم خیالی ورنگ عوض کردن، ظلم پذیری، و ظالم پروری ما است۰

ما عادت کرده ایم که امروز کسی را ستایش کنیم وفردا دشنامش دهیم. امروز دربرابر قانونی بایستیم، ولی فردا تسلیم شویم. ما رنگ پذیر، مظلوم و ظالم پروریم. روزی دم از وطن پرستی و عرق ملّی می زنیم، فردایش دینار به حلقوم اعراب بی همه چیز در دبی و شارجه و مکّه و ده ها خراب شده ی دیگر می ریزیم.

مژده به شیرازی ها؛ بزرگراه الحسینی الهاشمی گشایش یافت۴

نامیدن بزرگ راهی به یاد سید نورالدین که دست نشانده و نماینده دولت انگلیس در ایران بوده است، و نامیدن میدان حر، میدان رسالت، توحید، امام خمینی، نامیدن خیابانی به نام مطهری که دشمن فرهنگ و آداب و رسوم ایران بود، موجب شرم و خجالت برای هر ایرانی است.

آقای اوباما، آیا رابطه داشتن با رژیم مرگبارغیر قانونی ایران کار درستی است؟۱

آقای اوباما، دولت مردمی آینده ایران کمک ها و کارشکنی کنونی دولت های دیگر را در سیاست خود دخالت خواهد داد. بی جهت با این رژیم ضد مردمی نزدیک نشوید. این رژیم برگزیده ملت دربند ایران نیست.