بایگانی

سرنوشت شوم آوارگان سوری با وجود خودخواهی غرب و بی توجهی شرق به کجاخواهد کشید۱

پناهندگی در جهان مسأله پناهندگی آنهم در جهان امروز دیگر مسائل و مشکلات بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده است. وضع آوارگان و پناهندگان سوری که به بیش از ۴ میلیون می کشد بسیار رقت انگیز و اسف بار است. با همه کوشش سازمان ملل متحد تا کنون تا ۴۰٪ پناهندگان کمک هایی رسیده زندگی آوارگی خود را دارند.