بایگانی

آقای خامنه ای، هرگونه چشم پوشی از مالکیت جزایر ایران خیانتی بزرگ، و گناهی نابخشودنی است۴

شایعه کوتاه آمدن رژیم اسلامی رژیم اسلامی با فرستادن ظریف به کشورهای خلیج فارس و گفتار او در باره سه جزیره می تواند نشان ضعف و ناتوانی و عقب نشینی رژیم ایران باشد. آنها ممکن به طور پنهانی بدون موافقت مردم و تصویب مجلس برای بقای رژیم و کسب حمایت عربها دست به این خیانت بزرگ بزنند و جزایر را بباد دهند.