بایگانی

ولی وقیح زن ستیزی اسلام را در خانه نشینی زن، مقام شامخ او می داند۵۱

ولی وقیح در روز زن، عده ای از زنان خردباخته امت اسلامی را به گرد خود جمع نموده، شکر افشانی نموده بود که در غرب مردان را «ذینفع»، و زنان را «مورد انتفاع» باید نامید، و برای زنان در اسلام کرامت اسلامی قائل شدند، که گویا روزها کار در آشپزخانه، و شب ها در خدمت شوهر درون اطاق خواب است.