بایگانی

انقلاب مردمی به جایی نرسید ولی انقلاب مرغ آخوند برانداز، سرنوشت ساز است۲

انقلاب سال ۱۳۵۷ از کف ما در رفت و آخوند خور شد. از آن زمان مردم ایران به روش های گوناگونی تلاش کردند تا کشورمان که گوشت قربانی نصیب روباه شده بود، از چنگ آنان برهاند. یک بار دلاوران پادگان نوژه به تکاپو آمدند تا طعمه را از چنگ روباه و کفتارهای حاکم بر کشورمان در آورند، ولی کاری به جایی نبردند و خود طعمه آنان شدند.