بایگانی

آیا خدایی هست، اگر هست کجاست، و چرا ما به او نیاز داریم؟ – بخش نخست۵۰

آیا خدایی هست، اگر هست کجاست، و چرا ما به او نیاز داریم. این پرسشی است که پاسخ بدان همواره بدون هیچ پایه عملی بوده است. از آن جا که باورمند بودن به یک قدرت غیبی بیشتر جنبه خرافات و افسانه دارد تا به حقیقت، پذیرفتن آن از دریچه خرد به کلی مردود بوده، و به دوران جهالت انسان بر روی زمین باز می گردد.