بایگانی

مادرانی که به نوزادانِ خود شیر می دهند، سرطان سینه را یک دَهه به تأخیر می اندازند۱

شیردهی به نوزادان به قدری در برابر سرطان سینه محافظت کرده و قدرت دارد که می تواند این بیماری را به مدت دَه سال به تأخیر بیاندازد اما تحقیقات نشان می دهد که این اتفاق فقط در میان زنانی که بیش از شش ماه به نوزادان شان شیر می دهند و سیگار هم نمی کشند، به وقوع می پیوندد.

صدای آمریکا، یا صدای رژیم اسلامی در آمریکا؟۵

صدای آمریکا، با کم کردن برنامه تفسیر خبر، کار را به بی تجربگان سپردن، و دعوت از میهمانانی که مردمی نیستند، موجب گردیده که بسیاری از بینندگان بادلسردی از ادامه تماشای برنامه های این تلویزیون خودداری نمایند.