بایگانی

ما ملت فرهنگ باخته ایم، بیایید تا مشکلات فرهنگی خود را باهم ارزیابی کنیم – بخش نخست۹

فرهنگ یک جامعه، از تولد یک نوزاد و در دامان مادر آغاز، در آموزش گاه، پرورش، و در اجتماع بارور و جاودانی می شود. فرهنگ خانواده فرهنگ آغازین است که زیر بنای ساختمان فکری و اندیشه هر انسان است. نوزاد چشم خود را در میان خانواده باز می کند، و از همان لحظه فراگیری و آموختن از مادر، و پدرش آغاز می گردد.