بایگانی

طرح خانه های شناور، چشم انداز زندگی آینده انسان بر روی دریاها۵

روزنامه دیلی میل در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۲ گزارشی دارد از آغاز ساختن خانه های شناور. این خانه ها که هرکدام بر روی سکوی شناوری سوارشده، به وسیله آرشیتکت فرانسوی میلتر مالسیو Myitr Malcew در سنگاپور طراحی و ساخته می شود. این خانه ها را می توان درهر نقطه خوش آب و هوا از سکو جداکرده و در جایی قرار داد.