بایگانی

برهوت رسانه ای در واقعه ی پزشک اردبیلی۰

اینکه این پزشک بخاطر رابطه ی پزشک و بیمار به قتل رسیده است و یا خصومت شخصی مهم نیست. آنچه مهم و عبرت انگیز است این است که ما بیدار شویم و ببینیم که در رژیم استبدادی عملاً اطلاع رسانی ها چقدر نادرستند. بیدار شویم و ببینیم که رسانه های داخلی و وابسته چه اندازه بی هویت و بی مقدار شده اند. بی اعتمادی به شبکه های اجتماعی طبیعی است و البته کسی انتظار ندارد که در شبکه های اجتماعی بتوان اطلاعات دقیق را بدست آورد ولی به همان اندازه امیدی به رسانه های رژیم هم نیست که راست گفته باشند!